| ویکی پدیا فارسی

حه دیسی حه زره تی ئه بووبه کری صیدیق

توشه

حه زره تی ئه بووبه کری صیدیق خوای لی رازی بی فه رموویه تی:که سی بچیته ناو گور بی توشه وه کوو ئه وه وایه بچیته ناو ده ریا وه که شتی پی نه بی

 

ده وله مه ندی به خیال

حه زره تی ئه بووبه کری صیدیق خوای لی رازی بی فه رموویه تی:

1- ده وله مه ندی به ئاره زو وه خه یال

2-جه وانی به ره نگ کردنی سه ر وه ریش

3- سلامه تی به ده وا وه ده رمان

 به ده ست نایت